Wednesday, August 11, 2010

Pro dan Kontra: Hadith Jariah - Istiwa'nya Allah atas Arsy....

Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Salami menceritakan ketika beliau hendak membebaskan (Jariah) hamba perempuannya, maka beliau bertanya kepada Rasulullah saw. kemudian baginda (Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam) menyuruh agar hamba tersebut dipanggil lalu baginda bersabda:

أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

Di manakah Allah? dia menjawab: Di Langit baginda bertanya lagi : Siapa aku? Jawab Jariah: Kamu Rasulullah. Lalu baginda berkata: merdekakan dia karena dia adalah Mukminah.
Takhrij hadis ini seperti berikut:

1. Muslim bin Hajjaj dalam Sahih Muslim, no: 537.
2. Malik bin Anas dalam al-Muwattha', no: 1468.
3. Abu Daud al-Tayalisi dalam al-Musnad, no: 1105.
4. Muhammad bin Idris as-Syafi'i dalam al-Umm, no: 242.
5. 'Abd al-Razzaq dalam al-Musannaf, no: 16851.
6. Ibn Abi Syaibah dalam al-Musannaf, no 30333.
7. Ahmad bin Hanbal dalam al-Musannaf, no: 7906, 23762, 23765 & 23767.
8. Abu Daud al-Sajastani dalam Sunan Abu Daud, no: 930 & 3282.
9. Ibn Qutaibah dalam Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis, no: 272.
10. 'Utsman bin Sa'id al-Darimi dalam al-Rad 'ala al-Jahmiyyah, no: 62.
11. al-Harith bin Abi Usamah dalam al-Musnad, no: 015.
12. 'Amr bin Abi 'Ashim al-Shaibani dalam al-Sunnah Li Ibn Abi 'Ashim, no: 489.
13. al-Nasai dalam Sunan al-Nasai, no: 1142, 7708, 8535 & 11401.
14. Ibn Jarud dalam al-Muntaqa, no: 212.
15. Ibn Khuzaimah dalam Kitab al-Tauhid wa Itsbat Sifat al-Rabb 'Azza wa Jalla, no: 178, 179, 180, 181 & 182.
16. Abi 'Uwanah dalam al-Musnad, no: 1727 & 1728.
17. Abu al-Husain 'Abd al-Baqi' dalam al-Mu'jam al-Sahabah, 735.
18. Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, no: 165 & 2247.
19. al-Thabrani dalam Mu'jam al-Kabir, no: 937 & 938.
20. Muhammad bin Ishaq bin Manduh dalam al-Iman, no: 091.
21. al-Lalaka'I dalam Syarah Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah, no: 652.
22. Abu Nu'aim al-Asbahani dalam al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Sahih Imam Muslim, no: 1183.
23. Ibn Hazm dalam al-Muhalla, no: 1664.
24. al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kubra, no: 15266, 15268, 19984 & 19985.
25. 'Abd Allah bin Muhammad bin 'Ali al-Harawi dalam al-'Arba'in fi Dalail al-Tauhid, no: 011Lalu Imam Ad Dzahabi berkata dalam Kitab Al Uluw: "Dan demikian ra'yu (pendapat) kami (setuju dengan hadits) setiap orang yang ditanya : "Dimana Allah ? "Dia segera dengan fitrahnya menjawab : Di atas langit !. Di dalam hadits ini ada dua masalah : Pertama : Disyariatkan pertanyaan seorang muslim : Dimana Allah ?. Kedua : Jawapan orang yang ditanya : Dengan berkata (Allah) di atas langit ! Maka barangsiapa yang mengingkari dua masalah ini berarti dia telah mengingkari Al-Musthafa (Nabi) SAW".

Imam Ad Daarimi pula berkata dalam Kitab Ar Raddu Alal Jahmiyyah: "Di dalam hadits Rasulullah SAW ini, ada dalil bahawa seseorang apabila tidak mengetahui sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berada di atas langit bukan di bumi, tidaklah dia seorang mu'min".


Ibn ‘Abd al-Barr menjelaskan tentang hadits ini:

“Dan adapun hadits jariah: Di manakah Allah? Maka menjadi pegangan atasnya oleh jama’ah ahli sunnah dan mereka-mereka juga adalah ahli hadits dan seluruh perawi yang memahaminya, mereka semua berkata sebagaimana firman Allah dalam kitabnya: “al-Rahman Bersemayam di atas ‘Arsy.” Dan bahwa sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla di langit dan Ilmu-Nya pada setiap tempat. [Al-Istizkar: al-Jamii' li mazhab Fuqaha al-Ansor wa 'Ulama al-Aqtar]

Al-Hafizh Al-Baihaqy berkata dalam Al-I’tiqod (1/114), “Ayat-ayat itu merupakan dalil yang membatalkan pendapat orang Jahmiyyah yang menyatakan bahwa Dzat Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berada dimana-mana.”

Tetapi kaum yang tidak puas dengan sunnah dan tidak mahu meniti pada jalan nubuwah menganggapnya sebagai sebuah hadith yang dhaif!PENILAIAN PIHAK YANG MENDHAIFKAN HADITH JARIYAH

Mereka beranggapan bahawa ada dua alasan untuk melemahkan hadith yang diriwayatkan oleh banyak ilam hadith:


Pertama; Hadis ini mengandung Idhthirob (goncangan/kekacauan/pertentangan) pada sanad dan matannya.

Kedua: Hadis riwayat Imam Muslim mengandung ‘illat (Ma’lul) iaitu menyalahi Ushulus Syari’ah (asas syariah) dan mukhalafah al-hadis al-mutawatir (menyalahi hadis mutawatir). Hadis Imam Muslim secara makna zahirnya menyalahi Hadis Mutawatir Muttafaqun Alaih (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Menurut ilmu Mushtholahul Hadis; Setiap hadis yang menyalahi Hadis Mutawatir hukumnya bathil.

Hadits Mutawatir yang dilawan oleh riwayat Muslim adalah: “Saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat”. Riwayat Muslim yang dinyatakan di atas menyalahi prinsip agama yang dipahamii bahwa seseorang dapat dikatakan muslim/mu’min apabila ia mengucapkan dua kalimat syahadat bukan dengan mengucapkan Allah fis sama’ (Allah berada di langit).SEJENAK MERENUNG

Kita berhenti sebentar lalu coba merenung hujjah kaum Mu'tazilah, Jahmiyyah, Asya'irah dan yang semisal dengan mereka; apakah benar butir bicara mereka atau mereka sebenarnya sedang melakukan makar - berdiri diranting rapuh.

Seandainya dikatakan bahawa hadits Jariah ini menyalahi asas syariah dan menyalahi hadith mutawatir, hujjah-hujjah dibawah telah menjawabnya secara tuntas. Malah hadith jariah ini diriwayatkan oleh 23 ulama hadith dalam kitab-kitab mereka dan mereka menilainya shahih! 

Berkenaan dengan pertentangan antara riwayat, ia sebenarnya tidak wujud. Sengaja dikatakan setiap jalur itu bertentangan oleh mereka hanya untuk melemahkannya.FIRMAN ALLAH SEBAGAI HUJJAH DIA DI ATAS ARSY


Dalil-dalil dari al-qur’an

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

Tuhan yang Maha Pemurah beristiwa di atas ‘Arasy. [QS. Taha: 5]

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas `Arsy.” (QS. Al A’raf: 54)

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy untuk mengatur segala urusan.” (QS. Yunus: 3)

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

“Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy.” (QS. Ar Ra’d: 2)

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

“Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy.” (QS. Al-Furqon: 59)

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

“Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas `arsy.” (QS. As-Sajadah: 4)

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya.” (QS. Fathir: 10)

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

Kemudian Dia beristiwa ke arah langit dan langit itu masih merupakan asap. [QS. Fushsilat: 11]

Allah -Subhanahu wa Ta’ala- berfirman,

Allah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia beristiwa di atas ‘Arasy. [QS al-Sajdah: 4]

Berkata Ibn Kathir Rahimahullah:

“Dan adapun FirmanNya Ta’ala: “Kemudian Dia Bersemayam diatas ‘Arsy”, maka bagi manusia pada masalah ini pendapat yang banyak dan bukanlah di sini tempat membahasnya dan sesungguhnya hendaklah diikuti dalam masalah ini madzhab As-Salaf Ash-Shålih: Malik, Auza’i, As-Tsaury, Al-Laith bin Saad, Asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuwaih, dan selainnya daripada imam-imam muslimin dahulu dan sekarang yaitu menjalankan dan memahaminya sebagaimana datangnya tanpa takyif (memberi rupa), dan tidak pula tsaybih (penyerupaan), dan tidak pula ta’thil (membatalkan sifat)….” –Tafsir al-’Adzhim.


HADITH-HADITH YANG MENUNJUKKAN ALLAH DI ATAS ARSY

"Orang-orang yang penyayang, mereka itu akan disayangi oleh Allah Tabaaraka wa Ta'ala (Yang Maha berkat dan Maha Tinggi). oleh karena itu sayangilah orang-orang yang di muka bumi, nescaya Dzat yang di atas langit akan menyayangi kamu". (Sahih. Diriwayatkan oleh Imam-imam : Abu Dawud No. 4941. Ahmad 2/160. Hakim 4/159. dari jalan Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Hadits ini telah disahihkan oleh Imam Hakim dan telah pula disetujui oleh Imam Dzahabi. Demikian juga Al-Albani telah menyatakan hadits ini sahih dikitabnya "Silsilah Sahihah No. 925).

"Barangsiapa yang tidak menyayangi orang yang di muka bumi, niscaya tidak akan disayang oleh Dzat yang di atas langit". (Sahih, diriwayatkan oleh Imam Thabrani di kitabnya "Mu'jam Kabir No. 2497 dari jalan Jarir bin Abdullah. Imam Dzahabi di kitabnya "Al-Uluw" hal : 83 diringkas oleh Al-Albani) mengatakan : Rawi-rawinya tsiqaat/kepercayaan).

"Tidakkah kamu merasa aman kepadaku padahal aku orang kepercayaan Dzat yang di atas langit, datang kepadaku berita (wahyu) dari langit di waktu pagi dan petang". (Sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim 3/111 dan Ahmad 3/4 dari jalan Abu Sa'id Al-Khudry).

"Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya ! Tidak seorang suami pun yang mengajak isterinya ke tempat tidurnya (bersetubuh), lalu si isteri menolaknya, melainkan Dzat yang di atas langit murka kepadanya sampai suaminya redha kepadanya ". (Sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim 4/157 dari jalan Abu Hurarirah).

"Silih berganti (datang) kepada kamu Malaikat malam dan Malaikat siang dan mereka berkumpul pada waktu solat subuh dan solat ashar. Kemudian naik malaikat yang bermalam dengan kamu, lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka, padahal Dia lebih tahu keadaan mereka : "Bagaimana (keadaan mereka) sewaktu kamu tinggalkan hamba-hamba-Ku ? Mereka menjawab : "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan solat dan kami datang kepada mereka dalam keadaan solat". (Sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1/139 dan Muslim 2/113 dll).

"Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan tentang sifat haji Nabi dalam satu hadits yang panjang yang didalamnya diterangkan khutbah Nabi salallahualaihiwasalam di padang 'Arafah : "(Jabir menerangkan) : Lalu Nabi Salallahualaihiwasalam mengangkat jari telunjuknya ke arah langit, kemudian beliau tunjukkan jarinya itu kepada manusia, (kemudian beliau berdo'a) : "Ya Allah saksikanlah ! Ya Allah saksikanlah ! ( Riwayat Imam Muslim 4/41).

"Dari Ibnu Abbas (ia berkata) : " Bahawa Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia pada hari Nahr (10 Zulhijah) -kemudian Ibnu Abbas menyebutkan khutbah Nabi kemudian baginda mengangkat kepalanya (ke langit) sambil mengucapkan : Ya Allah bukankah Aku telah menyampaikan ! Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan !. (Riwayat Imam Bukhari Juz 2 hal : 191).


PERKATAAN SAHABAT AKAN ALLAH DI ARSY

1. Umar bin Khatab pernah mengatakan : "Bahawasanya segala urusan itu (datang/keputusannya) dari sini". Sambil Umar mengisyaratkan tangannya ke langit " [Imam Dzahabi di kitabnya "Al-Uluw" hal : 103. mengatakan : Sanadnya seperti Matahari (yakni terang benderang keshahihannya)].

2. Ibnu Mas'ud berkata : Artinya : "'Arsy itu di atas air dan Allah 'Azza wa Jalla di atas 'Arsy, Dia mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan". Riwayat ini shahih dikeluarkan oleh Imam Thabrani di kitabnya "Al-Mu'jam Kabir" No. 8987. dan lain-lain Imam.

Imam Dzahabi di kitabnya "Al-Uluw" hal : 103 berkata : sanadnya sahih,dan Muhammad Nashiruddin Al-Albani menyetujuinya (beliau meringkas dan mentakhrij hadits ini di kitab Al-Uluw).

Tentang 'Arsy Allah di atas air ada firman Allah 'Azza wa Jalla. "Dan adalah 'Arsy-Nya itu di atas air" (Hud : 7) .

3. Anas bin Malik menerangkan : "Adalah Zainab memegahkan dirinya atas isteri-isteri Nabi SAW yang lain, Dia berkata : "Yang mengahwinkan kamu (dengan Nabi) adalah keluarga kamu, tetapi yang mengahwinkan aku (dengan Nabi) adalah Allah Ta'ala dari ATAS TUJUH LANGIT".

Dalam satu lafadz Zainab binti Jahsyi mengatakan : "Sesungguhnya Allah telah menikahkan aku (dengan Nabi) dari atas langit". (Riwayat Bukhari juz 8 hal:176).

Perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsyi dilangsungkan oleh Allah Ta'ala yang menikahkannya dari atas 'Arsy-Nya. Firman Allah di dalam surat Al-Ahzab : 37 "Kami kawinkan engkau dengannya (yakni Zainab)"


IMAN PARA IMAM AHLUS SUNNAH AKAN ALLAH ISTIWA DI ATAS ARSY


1. Imam Ibnu Khuzaimah di kitabnya "At-Tauhid" (hal : 114-115) diantara keterangannya : "Perkataan Fir'aun (sesungguhnya aku menyangka/mengira ia termasuk dari orang-orang yang berdusta) terdapat dalil bahwa Musa telah memberitahukan kepada Fir'aun :" Bahawa Tuhannya Yang Maha Besar dan Maha Tinggi berada di tempat yang tinggi dan di atas".

2. Berkata Imam Al-Asy'ary setelah membawakan ayat di atas : "Fir'aun telah mendustakan Musa tentang perkataannya : Sesungguhnya Allah di atas langit" (Al-Ibanah : 48).

3. Berkata Imam Ad-Daarimi di kitabnya "Raddu 'Alal Jahmiyyah hal : 37 Setelah membawakan ayat di atas : " Di dalam ayat ini terdapat keterangan yang sangat jelas dan dalil yang nyata, bahwa Musa telah mengajak Fir'aun mengenal Allah bahawa Dia berada di atas langit. Oleh karena itu Fir'aun memerintahkan membuat bangunan yang tinggi".


4. Berkata Syaikhul Islam Al-Imam As-Shaabuny di kitabnya "Itiqad Ahlus Sunnah wa Ashabul Hadits wal A'imah " (hal : 15) : "Bahwasanya Fir'aun mengatakan demikian (yakni menuduh Musa berdusta) karena dia telah mendengar Musa as menerangkan bahwa Tuhannya berada di atas langit. Tidakkah engkau perhatikan perkataannya : "Sesungguhnya aku mengira dia itu berdusta" yakni tentang perkataan Musa : Sesungguhnya di atas langit ada Tuhan".

5. Imam Abu Abdillah Haarits bin Ismail Al-Muhaasiby diantara keterangannya : "Berkata Fir'aun : (Sesungguhnya aku mengira dia itu berdusta) tentang apa yang ia (Musa) katakan kepadaku : Sesungguhnya Tuhannya berada di atas langit". Kemudian beliau menerangkan : "Kalau sekiranya Musa mengatakan : "Sesungguhnya Allah berada di tiap-tiap tempat dengan Dzatnya, nisacaya Fir'aun akan mencari di rumahnya, atau di hadapannya atau ia merasakannya, -Maha Tinggi Allah dari yang demikian- tentu Fir'aun tidak akan menyusahkan dirinya membuat bangunan yang tinggi". (Fatwa Hamawiyyah Kubra : 73).

6. Berkata Imam Ibnu Abdil Bar : "Maka (ayat ini) menunjukan sesungguhnya Musa mengatakan (kepada Fir'aun) : "Tuhanku di atas langit ! sedangkan Fir'aun menuduhnya berdusta". (baca Ijtimaaul Juyusy Al-Islamiyyah hal : 80).

7. Berkata Imam Al-Waasithi di kitabnya "An-Nahihah fi Shifatir Rabbi Jalla wa 'Alaa" (hal : 23 cetakan ke-3 th 1982 Maktab Al-Islamy) : "Dan ini menunjukkan bahwa Musa telah mengabarkan kepadanya bahwa Tuhannya yang Maha Tinggi berada di atas langit. Oleh karena itu Fir'aun berkata : "Sesungguhnya aku mengira dia ini berdusta".

8. Imam Ahmad bin Hambal pernah di tanya : "Allah di atas tujuh langit diatas 'Arsy-Nya, sedangkan kekuasaan-Nya dan ilmu-Nya berada di tiap-tiap tempat.?

Jawab Imam Ahmad : "Benar ! Allah di atas 'Arsy-Nya dan tidak sesuatupun yang tersembunyi dari pengetahuan-nya".

9. Imam Ali bin Madini pernah ditanya : "Apa perkataan Ahlul Jannah ?".

Beliau menjawab : "Mereka beriman dengan ru'yah (yakni melihat Allah pada hari kiamat dan di syurga khusus bagi kaum mu'minin), dan dengan kalam (yakni bahwa Allah berkata-kata), dan sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla di atas langit di atas 'Arsy-Nya Dia istiwaa".

10. Imam Tirmidzi telah berkata : "Telah berkata ahli ilmu : "Dan Dia (Allah) di atas 'Arsy sebagaimana Dia telah sifatkan diri-Nya".

(Baca: "Al-Uluw" oleh Imam Dzahabi)ANCAMAN BAGI MEREKA YANG MENYELISIHI AQIDAH PARA SAHABAT


1. Imam Abu Hanifah berkata :

"Barangsiapa yang mengingkari sesungguhnya Allah berada di atas langit, maka sesungguhnya dia telah kafir".

Adapun terhadap orang yang tawaqquf (diam) dengan mengatakan "aku tidak tahu apakah Tuhanku di langit atau di bumi". Berkata Imam Abu Hanifah : "Sesungguhnya dia telah 'Kafir !".

Kerana Allah telah berfirman : "Ar-Rahman di atas 'Arsy Dia istiwaa". Yakni : Abu Hanifah telah mengkafirkan orang yang mengingkari atau tidak tahu bahwa Allah istiwaa diatas 'Arsy-Nya.


2. Imam Ibnu Khuzaimah -Imamnya para imam- :


"Barangsiapa yang tidak menetapkan sesungguhnya Allah Ta'ala di atas 'Arsy-Nya Dia istiwaa di atas tujuh langit-Nya, maka dia telah kafir dengan Tuhannya...".

(Riwayat ini shahih dikeluarkan oleh Imam Hakim di kitabnya Ma'rifah "Ulumul Hadits" hal : 84).


3. Syaikhul Islam Imam Abdul Qadir Jailani -diantara perkataannya- :

"Tidak boleh mensifatkan-Nya bahawa Dia berada diatas tiap-tiap tempat, bahkan (wajib) mengatakan : Sesungguhnya Dia di atas langit (yakni) di atas 'Arsy sebagaimana Dia telah berfirman :"Ar-Rahman di atas 'Arsy Dia istiwaa (Thaha : 5). Dan patutlah memuthlakkan sifat istiwaa tanpa ta'wil sesungguhnya Dia istiwaa dengan Dzat-Nya di atas 'Arsy. Dan keadaan-Nya di atas 'Arsy telah tersebut pada tiap-tiap kitab yang. Ia turunkan kepada tiap-tiap Nabi yang Dia utus tanpa (bertanya):"Bagaimana caranya Allah istiwaa di atas 'Arsy-Nya ?" (Fatwa Hamawiyyah Kubra hal : 87).KERSIMPULAN


Rasulullah SAW bersabda: “Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam iaitu ketika sepertiga malam terakhir. Dia berfirman: “Siapa yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku perkenannya, siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku berikan, dan sesiapa yang memohon ampun kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 1145. Muslim, 758)

Imam Ibnu ‘Abdil Barr berkata berkenaan hadis ini:

“Dalam hadis ini terdapat dalil bahawasanya Allah berada di atas langit, di atas ‘Arsy sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Hadis ini adalah salah satu hujjah Ahli Sunnah terhadap kelompok Mu’tazilah dan Jahmiyah yang berpendapat bahawa Allah ada di mana-mana, bukan di atas ‘Arsy.” (at-Tamhid lima fi al-Muwaththa’ min al-Ma’ani wa al-Asanid, Ibnu ‘Abdil Barr, 3/338. Kitab at-Tauhid, Ibnu Khuzaimah, m/s. 126)


Imam Ibnu Khuzaimah "Kami beriman dengan khabar dari Allah Jalla wa A'laa (yang Maha Besar dan Maha tinggi) sesungguhnya pencipta kami (Allah) Ia istiwaa di atas 'Arsy-Nya.Kami tidak akan mengganti/mengubah Kalam (firman) Allah dan kami tidak akan mengucapkan perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada kami sebagaimana (kaum) Jahmiyyah yang menghilangkan sifat-sifat Allah, dengan mengatakan "Sesungguhnya Ia (Allah) istawla (menguasai) 'Arsy-Nya tidak istawaa!". Maka mereka telah mengganti perkataan yang tidak pernah dikatakan (Allah) kepada mereka seperti perbuatan Yahudi tatkala mereka diperintah mengucapkan : "Hith-thatun (ampunkanlah dosa-dosa kami)" Tetapi mereka mengucapkan : "Hinthah (gandum).?". Mereka (kaum Yahudi) telah menyalahi perintah Allah yang Maha Besar dan Maha tinggi, begitu pula dengan (kaum) Jahmiyyah". (At-Tauhid, hal 101)

Ibnu Abil Izz Al-Hanafi berkata dalam Syarh Al-Aqidah Ath-Thohawiyyah: “Dalil-dalil yang semisal dengannya,kalau seandainnya dihitung satu-persatu, maka akan mencapai ribuan dalil”.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...